In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. 

Nieuws

Servicedocument rekenexamens mbo

Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende centrale rekenexamens die op dit moment kunnen worden afgenomen.  Lees meer

Pilot 3S rekenen

CvTE heeft een rapport gepresenteerd met conclusies over de bevindingen van de pilot 3S. Er wordt onder meer geconcludeerd dat het mogelijk is een valide en betrouwbare rekentoets 3S te construeren  en dat de voorbeeldrekentoets een goede operationalisering van de rekentoetswijzer 3S is. 
Lees meer

Spellingcontrole en kandidaten met dyslexie

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft besloten om dyslectische kandidaten die de computer als schrijfgerei gebruiken, de mogelijkheid te bieden om óók bij centrale examens waarbij spelling meeweegt in de beoordeling, gebruik te laten maken van spellingcontrole. Lees meer