Beleid in de tweede fase
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom scholen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs taal- en rekenbeleid willen ontwikkelen en uitvoeren. Hier kunt u lezen hoe u van (bestaande) praktijk tot een plan kunt komen en hoe u vervolgens van plan naar (beoogde) praktijk kunt gaan. U vindt hier ook overwegingen en ervaringen van scholen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs met taal- en rekenbeleid.
a. De wettelijke invoering van het referentiekader taal en rekenen met ingang van 1 augustus 2010. Doelen van dit referentiekader zijn: 
  • De aansluiting tussen opeenvolgende schooltypen voor taal en rekenen verbeteren.
  • Het niveau van de leerlingen op deze gebieden verhogen.
Het bereiken van dit tweede doel is een verantwoordelijkheid van de school, die niet op de schouders van enkele docenten of vakken gelegd mag worden.
b.

In 2012 is een begin gemaakt met de verzwaring van de exameneisen:

  • Met ingang van schooljaar 2011- 2012 moet het gemiddelde cijfer voor het centraal-examen voldoende (ten minste 5,5) zijn om voor havo of vwo te slagen. 
  • Vanaf 2012-2013 mag niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor eindcijfers Nederlands. Engels en wiskunde gehaald worden.
  • Vanaf 2015-2016 telt ook de rekentoets mee in deze slaag-/zakregeling.
c. De schoolresultaten (van groepen leerlingen) stellen teleur.
d. De inspectie van het onderwijs ziet toe op de relatie tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal-examen. Als dat verschil over meerdere jaren te groot is (een discrepantie van meer dan 0,5 punt) moet actie worden ondernomen om dit verschil te verkleinen.
De eerste twee punten zijn van toepassing op alle scholen voor havo en vwo. Het laatste punt is niet specifiek voor taal en rekenen en ook niet voor alle scholen relevant. In combinatie met a en b vormt het wel een aanleiding om schoolbreed aandacht te besteden aan het onderwijs in taal en rekenen bij alle vakken.

U vindt hier informatie en aanwijzingen over de stappen om te komen van de – bestaande – praktijk naar beleid, en de uitvoering van het beleid naar de praktijk.
Voor meer informatie en aanwijzingen verwijzen we u graag naar Bogaert & Van den Branden (2011), Van Drunen & Ballering (2011), www.beleidtaalenrekenen.nl en Alink & Tolboom (2013). Zie: Literatuur en links.

Voor meer informatie over taal- en rekenbeleid in de tweede fase kunt u contact opnemen met  Theun Meestringa (Nederlandse taal) en/of Jos Tolboom (wiskunde/rekenen).