Landelijke pilots
In het schooljaar 2009/2010 zijn op circa tien groepen van scholen in het land pilots van start gegaan met als doel in het kader van de invoering van het referentiekader taal en rekenen de aansluiting te bevorderen tussen verschillende sectoren (vve, po, vo, mbo en hbo). Deze pilotprojecten over de verschillende sectoren. zijn vier jaar lang (tot eind 2012) aan de slag gegaan met de referentieniveaus taal en rekenen. In elke pilot werkten meerdere scholen uit twee sectoren samen aan het vormgeven van doorlopende leerlijnen taal en rekenen. De referentieniveaus zijn daarbij steeds het vertrekpunt geweest.

Pilots vve-po en vmbo-mbo in de praktijk

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

Het gaat om de volgense sectoroverstijgende pilots:

In elke pilot werkte een beperkt aantal scholen of instellingen aan weerskanten van de ‘streep’ met elkaar samen. Bijvoorbeeld twee vo-scholen met een groepje van 6 basisscholen of een afdeling van een ROC met drie of vier vmbo-scholen. Deze scholen en instellingen zijn op het niveau van leraren actief met elkaar aan de slag gegaan met het verbeteren van de aansluiting voor taal en rekenen. Dit nadat zij: goed kennis hadden genomen van de referentieniveaus, een plan hadden gemaakt en onderzocht was op welk gebied de aansluiting verbetering behoeft. Het management ondersteunde deze activiteiten actief.

De pilots werden door SLO begeleid en gefaciliteerd. De projectleiders binnen de pilots werden vanuit SLO begeleid en voor hen werden er jaarlijks circa vier studiedagen verzorgd. Daarnaast hadden zij de mogelijkheid om inhoudelijke ondersteuning op maat te krijgen. De voortgang van de pilots werd door SLO gemonitord via (telefonische) interviews en de projectleiders hielden daarvoor een logboek bij. De deelnemende scholen werkten mee aan het overdragen van hun resultaten en ervaringen via deze site (nu nog steeds),  maar ook bijvoorbeeld in onderwijsbladen of op conferenties.

De deelnemende scholen zijn gekozen op basis van de volgende criteria:

  • Er wordt altijd gewerkt aan activiteiten voor taal én rekenen. 
  • Er is sprake van een bestaand netwerk tussen de scholen in de verschillende sectoren. Alle snijvlakken in het onderwijs (van vve tot instroom in het hoger onderwijs) worden ingevuld. 
  • Er is betrokkenheid van de directie en leraren. 
  • De pilots zijn zoveel mogelijk geografisch over het land verspreid, waarbij rekening gehouden is met diversiteit van de leerlingpopulatie, taal- of rekenzwakke leerlingen, achterstandsleerlingen, zorgleerlingen et cetera.