Links

Op deze pagina's vindt u links met beschrijvingen in de volgende categorie├źn:

 • Informatie en studiemateriaal over toetsen en examineren;
 • Instellingen voor toetsen en examens; 
 • Onderzoek naar referentieniveaus in toetsen.

Informatie en studiemateriaal over toetsen en examineren

 • Toetsen op school 
  Samen met opleiders van lerarenopleidingen heeft Cito het boek Toetsen op School ontwikkeld. Het studieboek is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School kan direct in de dagelijkse onderwijspraktijk worden toegepast.
  Naast de algemene uitgave van Toetsen op School zijn er aanvullende publicaties beschikbaar voor primair  en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs waarin dieper wordt ingegaan op de specifieke thema's die gelden binnen deze onderwijssectoren. De Toetsen op School-publicaties zijn gratis online beschikbaar. 

 • Toetsspecial over normeringssystematiek
  Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de centrale rekentoets voor het voortgezet onderwijs en de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs cijfers toegekend. Deze cijfers worden bepaald volgens de methode 'normering met een vaardigheidsschaal'.
  Deze toetsspecial informeert docenten en andere betrokkenen over de normeringssystematiek bij de centrale rekentoets (vo) en de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen (mbo).

 • Toetswijzer
  Toetswijzer is de gids op internet voor het onderwijs met informatie over toetsing, examinering en evaluatie.

Instellingen voor toetsen en examens

 • Cito
  Cito wordt internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. Het pakket diensten en producten voor de onderwijs- en beroepspraktijk is breed en richt zich op moderne toetsvormen en volgsystemen. Cito verzorgt trainingen en advieswerk en onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs. Al deze activiteiten voert Cito uit voor onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

 • College voor Toetsen en Examens 
  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat verantwoordelijk is voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

 • Research Center voor Examinering en Certificering 
  Het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) is een samenwerkingsverband van de Universiteit Twente en Cito, dat tot doel heeft de kwaliteit van examinering en certificering te onderzoeken en te verbeteren. Het RCEC is een onderzoekscentrum dat samenwerkt met instellingen en organisaties die actief zijn op dit gebied. Het RCEC bevordert en faciliteert onafhankelijk onderzoek. Daarnaast stelt het RCEC expertise op het gebied van examinering en certificering ter beschikking aan instellingen binnen en buiten het onderwijs, nationaal en internationaal.

Onderzoek naar referentieniveaus in toetsen

 • Vergelijkingsonderzoek referentiesets 
  In de komende jaren worden in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo de referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens geïntroduceerd.
  Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van de referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn, om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren. Daarom wordt er, onder verantwoordelijkheid van het CvE en in opdracht van het ministerie van OCW, door Cito een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd onder de naam Referentiesets.