<< Terug naar het overzicht.
16-06-2016
Kamerbrief stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo
Op 14 juni 2016 hebben de bewindslieden van OCW via een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo. De resultaten op de rekentoets van vwo-leerlingen zijn goed, waardoor het vangnet niet in werking hoeft te treden.

In havo en vmbo zal ook volgend schooljaar de rekentoets niet meetellen voor examinering, maar wel op de cijferlijst bij het diploma worden vermeld.

In de Kamerbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Resultaten rekentoets vo
  2. Besluit vangnet vwo
  3. Besluit over meetellen resultaten rekentoets in schooljaar 2016-2017 vmbo en havo
  4. Onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen
  5. Wetsvoorstel differentiatie exameneisen taal en rekenen

1. Resultaten rekentoets vo
Op basis van de resultaten van de eerste twee afnameperioden van 2016 en heel 2015 valt op dat na een aantal jaren waarin de resultaten verbeterden het nu lijkt alsof de resultaten afvlakken. Alleen voor vmbo-gt zijn de resultaten verbeterd, maar dat komt met name door het stoppen van de cijferdifferentiatie, waardoor vmbo-gt leerlingen nu niet meer 1 cijferpunt strenger worden beoordeeld dan vmbo-kb leerlingen.

2. Besluit vangnet vwo
De rekentoets is door vwo-leerlingen zo goed gemaakt, dat het vangnet voor de rekentoets 3F en de rekentoets 3ER voor deze leerlingen niet in werking hoeft te treden. Het vangnet zou in werking treden als was gebleken dat meer dan 5% van de vwo-leerlingen zou zakken vanwege de rekentoets. In dat geval zouden vwo-leerlingen met een 4 voor de rekentoets in plaats van een 5 hun diploma kunnen behalen.
Nu vwo-leerlingen dit jaar een 5 voor de rekentoets nodig hebben om hun diploma te halen treedt volgend schooljaar de kernvakkenregeling in werking zo is eerder bepaald. Volgend schooljaar maakt de rekentoets onderdeel uit van de kernvakkenregel in het vwo. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets mag een leerling maximaal één vijf halen als de rest van de vakken worden afgesloten met een 6 of hoger.

3. Besluit over meetellen resultaten rekentoets in schooljaar 2016-2017 vmbo en havo
Voor vmbo en havo zijn de tussentijdse resultaten op de rekentoets onvoldoende verbeterd om het resultaat van de rekentoets in het schooljaar 2016-2017 mee te laten tellen voor het behalen van een havo- of vmbo-diploma. Wel dient de rekentoets ten minste één keer te worden afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen en het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma.
Volgend schooljaar zal op basis van de resultaten opnieuw worden nagegaan of de resultaten van de rekentoets mee gaan tellen voor het schooljaar 2017-2018.

4. Onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen
Scholen ontvangen de afgelopen jaren aanvullende middelen om het taal- en rekenniveau van leerlingen te verbeteren. Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht hoe deze middelen zijn besteed. Uit het rapport blijkt dat er door de scholen meer geld is ingezet dan dat zij hiervoor via verschillende regelingen hebben ontvangen. In vo hebben veel scholen vooral extra geïnvesteerd in hun rekenonderwijs, dat geldt minder voor Nederlands. Voor Nederlands zijn die inspanningen onder andere gericht op extra ondersteuningsuren en na- en bijscholing en minder op extra taallessen. In het mbo hebben bijna alle instellingen aparte lessen voor rekenen opgenomen in het rooster, naast extra ondersteuningsuren en de aanschaf/verbetering van lesmethoden. Voor Nederlands zijn de inspanningen hier nagenoeg hetzelfde van aard maar de percentages instellingen met activiteiten is minder hoog.

5. Wetsvoorstel differentiatie exameneisen taal en rekenen
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin een aantal zaken voor taal en rekenen worden geregeld. Zo wordt daarin de wettelijke grondslag voor de rekentoets/het rekenexamen 2A voor het vmbo-bb, de entreeopleiding en mbo-2, geregeld voor leerlingen die niet in staat zijn om aan het referentieniveau 2F te voldoen. Ook wordt hierin het onderscheid in diploma’s voor de entreeopleiding en mbo-2 geregeld. Leerlingen die alle onderdelen hebben behaald krijgen een diploma met doorstroomrecht naar een hoger niveau. Leerlingen die niet aan alle eisen voor Nederlands en rekenen voldoen, maar wel aan de overige eisen van de opleiding krijgen een diploma waarmee ze door kunnen stromen naar een hoger niveau en aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt.
Referentieniveau 2F voor Nederlands is niet haalbaar voor veel leerlingen in vmbo-bb, de entreeopleiding en mbo-2. Om die reden wordt daar momenteel gewerkt met cijferdifferentiatie, waarbij studenten in deze niveaus ongeveer 1 cijferpunt soepeler worden beoordeeld. Er wordt ook voor Nederlands een niveau 2A geïntroduceerd om meer transparantie te bewerkstelligen. Ook dit wordt in hetzelfde wetvoorstel geregeld, tot die tijd blijft er gewerkt worden met cijferdifferentiatie.
De centrale examinering in de entreeopleiding wordt uitgesteld tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.
Ook wordt in dit wetsvoorstel de wettelijke basis voor de rekentoets 3S geregeld, welke bedoeld is voor leerlingen die meer aankunnen dan de rekentoets 3F. De rekentoets 3S en de rekentoets/het rekenexamen 2A wordt in pilotvorm afgenomen tot de wetswijziging van kracht is.

Download de kamerbrief en de bijlage >>