Nieuws
17 juli 2017
Kamerbrief met informatie over rekentoets
De resultaten van de rekentoets tellen in schooljaar 2017/2018 niet mee voor het behalen van het diploma vmbo en havo en de expertgroepen krijgen meer tijd voor het uitwerken van een alternatief voor de rekentoets. Dat staat in een brief die op 14 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.
3 maart 2017
Alternatief rekentoets
In december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin is bepaald dat de staatssecretaris er in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets moet uitwerken. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat er rond de zomer van 2017 een alternatief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
20 februari 2017
Bevoegdheid voor rekenen
Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt welke leraren bevoegd zijn om rekenen te geven en welke leraren eerst een nascholing moeten volgen. In de onderbouw van havo/vwo en vmbo is een scholing in rekendidactiek nodig en in de bovenbouw van havo/vwo zijn eerstegraads leraren in de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie daarvoor bevoegd.
30 januari 2017
Rekentoetsresultaten 2016 openbaar
De rekentoetsresultaten van vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn openbaar gemaakt. Alle schoolsoorten en leerwegen laten in 2016 gemiddeld verbeterde resultaten zien ten opzichte van 2014 en 2015. Er blijven echter verschillen bestaan tussen scholen.
23 december 2016
Alternatief voor rekentoets
De Tweede Kamer heeft in december 2016 een motie aangenomen, waarin is bepaald dat staatssecretaris Dekker in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets –bedacht door de NVvW – moet uitwerken.
25 november 2016
Handreikingen rekenen 2F en 3F verschenen
Er zijn handreikingen verschenen voor rekenen 2F en 3F. Deze handreikingen geven inzicht in hoe leerlingen geantwoord hebben op de rekentoetsen.
15 november 2016
Kamerbrief stand van zaken invoering referentieniveaus
Op 11 november 2016 stuurden de minister en staatsecretaris van OCW een brief naar de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus 2016.
24 augustus 2016
Rekenopgaven-etalage
In de Rekenopgaven-etalage vindt u (ongeveer) 90% van de in het afgelopen studiejaar gebruikte opgaven van de rekentoets. U kunt zelf een selectie maken en de geselecteerde opgaven kunnen als pdf worden gedownload en opgeslagen.
13 juli 2016
Agenda rekenonderwijs vo/mbo
Op 8 juli 2016 is een rekenagenda voor vo en mbo gepubliceerd. In de rekenagenda staan afspraken over het verder stimuleren van goed rekenonderwijs en verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheden van leerlingen in beide sectoren.
16 juni 2016
Kamerbrief stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo
Op 14 juni 2016 hebben de bewindslieden van OCW via een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo. De resultaten op de rekentoets van vwo-leerlingen zijn goed, waardoor het vangnet niet in werking hoeft te treden.