Nieuws
16 februari 2012
Resultaten enquête tussendoelen kernvakken
SLO heeft in het najaar van 2011 de concept tussendoelen van de kernvakken voortgezet onderwijs gevalideerd. Docenten en andere vakexperts zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. De uitkomsten van deze enquête en andere reacties zijn gebruikt om bespreekpunten te formuleren voor een mondelinge valideringsbijeenkomst in december. Op grond van de besprekingen en reacties zal SLO aan het ministerie van OCW rapporteren en advies uitbrengen.
20 januari 2011
Specifieke wensen voor zorgleerlingen?
Een groep leerlingen haalt niveau 1F van het referentiekader taal en rekenen (op onderdelen) niet op 12-jarige leeftijd. Voor deze groep zijn eventueel aangepaste doelen, middelen en leerroutes nodig. In opdracht van het ministerie van OCW inventariseert SLO de behoefte aan ondersteuning en materialen voor de begeleiding van leerlingen met taal- en/of rekenproblemen. Wilt u bijdragen aan dit onderzoek, vul dan de vragenlijst in.
22 februari 2010
Wegens grote belangstelling start tweede tranche Opleiding tot Rekenspecialist
Eind 2008 hebben SLO en EDventure Academy na(ast) de Opleiding tot taalspecialist, ook de Opleiding tot reken/wiskundespecialist aangeboden. Binnen zeer korte tijd waren er zoveel aanmeldingen dat besloten is in september 2010 een tweede groep te starten.