Nieuws
1 juni 2016
Schriftelijke antwoorden rekentoets
De bewindslieden hebben schriftelijk geantwoord op Tweede Kamervragen. De vragen en antwoorden hebben met name betrekking op de ER-toets. Ook wordt het belang van het verbeteren van rekenonderwijs nogmaals benadrukt.
30 mei 2016
Addendum rekentoets 2A
Het addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo is in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling treedt per 1 augustus 2016 in werking.
23 mei 2016
Overgang po-vo rekenen
De NVORWO, de NVvW en SLO vragen uw mening en ervaringen naar de overgang po-vo. De informatie wordt gebruikt voor een publicatie over dit thema met achtergrondinformatie, handvatten en voorbeelden.
26 april 2016
Servicedocument rekenexamens mbo
Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende centrale rekenexamens die op dit moment kunnen worden afgenomen. 
25 april 2016
Onderzoek middelen taal en rekenen vo
In opdracht van OCW onderzoekt Regioplan momenteel de bestedingen van de extra middelen voor taal en rekenen die scholen hebben gekregen in het kader van de Kwaliteitsagenda/Prestatiebox.
4 april 2016
Digitale veldraadpleging addendum ER bij syllabus rekenen

Het CvTE vraagt uw medewerking aan een digitale veldraadpleging over het addendum ER bij de syllabus rekenen. Er is een concept addendum ER opgeleverd dat net als de syllabus bedoeld is voor docenten en andere geïnteresseerden in het voortgezet onderwijs en mbo.

7 maart 2016
Brief NVvW aan Tweede Kamer
De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een pleidooi gehouden om de huidige rekentoets zo snel mogelijk af te schaffen.
3 maart 2016
Pilot 3S rekenen
CvTE heeft een rapport gepresenteerd met conclusies over de bevindingen van de pilot 3S. Er wordt onder meer geconcludeerd dat het mogelijk is een valide en betrouwbare rekentoets 3S te construeren  en dat de voorbeeldrekentoets een goede operationalisering van de rekentoetswijzer 3S is. 
19 februari 2016
Spellingcontrole en kandidaten met dyslexie
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft besloten om dyslectische kandidaten die de computer als schrijfgerei gebruiken, de mogelijkheid te bieden om óók bij centrale examens waarbij spelling meeweegt in de beoordeling, gebruik te laten maken van spellingcontrole.
29 januari 2016
Resultaten rekentoets openbaar
De resultaten op de rekentoets van 2015 zijn openbaar gemaakt. Het gaat om de resultaten van 2015 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau.