Nieuws
6 maart 2015
Rekentoets vo 2015 in 10 vragen
Vanaf woensdag 4 maart starten de afnames van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het CvTE heeft voor docenten de tien meest gestelde vragen over de rekentoets in 2015 op een rij gezet.
27 februari 2015
Veldraadpleging conceptsyllabus rekenen (2F en 3F) vo en mbo
De conceptsyllabus wordt met een toelichting zowel via een digitale als fysieke veldraadpleging voorgelegd aan belanghebbenden. De resultaten worden door de syllabuscommissie gewogen en verwerkt in de syllabus die in april door het CvTE zal worden vastgesteld en aangeboden aan het ministerie.
3 februari 2015
Meningen invoer rekentoets verdeeld
Op 28 januari wordt in de Tweede Kamer gesproken over de brief die de bewindslieden op 17 december 2014 hebben verstuurd. Vooruitlopend op dat debat hebben diverse partijen een brief naar de Kamerleden gestuurd waarin zij hun standpunt kenbaar maken.
3 februari 2015
Internetconsultatie
De overheid houdt een consultatie over de voorgenomen wijzigingen van het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.
16 januari 2015
Bezwaar tegen lager rekenniveau
De MBO Raad kan zich op hoofdlijnen vinden in de brief en het rapport van de commissie Steur over de stand van zaken invoering referentieniveaus, maar is minder gelukkig met het voornemen om voor vmbo-bb'ers een lager toetsniveau door te voeren. 
19 december 2014
Conceptversie toetswijzer DTT
Het CvTE heeft de conceptversie van de toetswijzer van de diagnostische tussentijdse toets gepubliceerd. De toetswijzer geeft het scholenveld informatie over de inhoud van de DTT en de manier waarop getoetst wordt. 
17 december 2014
Kamerbrief taal en rekenen
De bewindslieden van OCW hebben 17 december 2014 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo. Uitgangspunt is dat rekenen in 2020 op orde is, er wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag en doorontwikkeling van de rekentoets, het advies van de commissie-Steur wordt overgenomen en er komt maatwerk voor rekenzwakke leerlingen.
12 december 2014
Eindtoets basisschool - schooladvies is leidend
Sinds schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool een eindtoets maken. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs toelating niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen.
12 december 2014
Keuzemogelijkheden eindtoets schooljaar 2014-2015
In het overgangsjaar 2014-2015 mogen basisscholen zelf bepalen welke eindtoets zij gebruiken. De eindtoets moet wel voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs. 
6 oktober 2014
Openbare referentiesets taal en rekenen
Het CvTE heeft referentiesets taal en rekenen gepubliceerd. Hiermee maakt het college inzichtelijk op welke manier de landelijke referentiecesuren voor de referentieniveaus taal en rekenen tot stand gekomen zijn.