Nieuws
17 april 2014
Over rekenen gesproken: interessante rekenpraktijken
Vanuit inventarisatie gesprekken op mbo-instellingen zijn interessante manieren waarop het rekenbeleid is vormgegeven kort samengevat. Het gaat om voorbeelden waarvan het Steunpunt mbo denkt dat deze voor andere scholen ook inspirerend en motiverend zouden kunnen werken.
13 maart 2014
Beantwoording vragen plan over rekenen
De bewindslieden van OCW hebben in een brief aan de Tweede Kamer vragen over het cijfer voor de rekentoets op bijlage en het plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden beantwoord.
6 februari 2014
Eindtoets basisonderwijs
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool  maken vanaf 2015 jaarlijks rond 20 april een eindtoets voor taal en rekenen. De overheid stelt daarvoor de centrale eindtoets beschikbaar, maar scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets. Deze toets moet dan wel voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. 
6 februari 2014
Aanvullende informatie over rekentoets 2014
De kaders die voor, tijdens en na de afname van de rekentoets vo in acht genomen moeten worden zijn door CvE geactualiseerd in de brochure ‘Kaders en regels rekentoets 2014’ en de bijbehorende activiteitenplanning.
6 februari 2014
Commissie rekentoetsen en -examens van start
Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer is de kritiek geuit dat de rekentoetsen in het vo en de rekenexamens in het mbo, zoals onder regie van het College voor Examens door Cito opgesteld, geen goede operationalisering zijn van de referentieniveaus rekenen.
3 februari 2014
Startrapportage Intensiveringsproject rekenen verschenen
Op verzoek van de minister en de staatssecretaris van onderwijs voeren de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo in de schooljaren 2013-14 en 2014-15 in vo- en mbo-scholen gesprekken over het rekenbeleid. In samenhang met de verschillen tussen beide sectoren wordt daarbij een verschillende aanpak gehanteerd.
11 december 2013
Eerste Kamer akkoord met centrale eindtoets
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets in het basisonderwijs.
5 december 2013
PISA-resultaten
Voor wiskunde is Nederland in 2012 gestegen op de PISA-ranglijst van plaats 11 naar 10, maar met een lagere score dan in 2009. Voor Nederlands zijn we gedaald op de ranglijst, maar is de absolute score beter dan in 2009.
2 december 2013
Voortgang vo-netwerken taal en rekenen
Vanaf begin 2011 ondersteunt en faciliteert het Steunpunt taal en rekenen vo netwerkbijeenkomsten taal en rekenen. Na een grondige evaluatie is er besloten om hier mee door te gaan. Gebleken is dat deze bijeenkomsten in een grote behoefte voorzien. De opzet van deze netwerkbijeenkomsten wordt wel aangepast waarbij met thema’s die meer gericht zullen zijn op de (vakdidactische-) inhoud.
29 november 2013
Kamerbrief over eindtoetsen primair onderwijs
Staatssecretaris Dekker informeert via deze brief de Eerste en Tweede Kamer over de uitwerking van het toelaten van andere eindtoetsen in het primair onderwijs.