Nieuws
26 november 2013
Cijfer rekentoets op bijlage cijferlijst
Zolang het cijfer voor de rekentoets geen deel uitmaakt van de slaag- zakregeling, komt het niet op de cijferlijst te staan, maar op een bijlage bij die lijst.
25 november 2013
Voorbeeldexamens Nederlands h/v 2015
In de syllabi Nederlands voor havo en vwo zijn als bijlage voorbeeldexamens opgenomen ter illustratie van de veranderingen van het centraal examen 2015.
25 november 2013
Hoorzitting rekentoets
Op woensdagmiddag 4 december 2013 houdt de Vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek over de toekomst van de rekentoets.
11 november 2013
Brochure pilot dyscalculie rekentoets VO beschikbaar
In het pilotjaar 2013-2014 wordt voor leerlingen zowel in 2F als in 3F de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een aangepaste rekentoets.
11 november 2013
Plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden
Staatssecretaris Dekker heeft een brief met een plan van aanpak om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren naar de Tweede Kamer gestuurd.
7 november 2013
Intensiveringstraject rekenen
Zoals vermeld in de voortgangsrapportage van 26 september heeft het ministerie van OCW de Steunpunten vo en mbo opdracht gegeven een intensiveringstraject rekenen te starten.
15 oktober 2013
Deelnemers gezocht pilot toetsvolgsysteem
Diataal is een nieuw volgsysteem, met landelijke genormeerde toetsen voor Taal en Rekenen met een doorlopende schaal van PO naar VO. Er worden deelnemers gezocht voor de landelijke pilot.
15 oktober 2013
Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft gedebatteerd over de voortgangsrapportage over het invoeringstraject referentieniveaus taal en rekenen.
11 oktober 2013
Brief sectorraden
De sectorraden pleiten in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie OCW voor het laten uitvoeren van onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus.
7 oktober 2013
Nieuwe voorbeeldtoetsen beschikbaar
Vanaf dit schooljaar is de rekentoets vo onderdeel van het eindexamen. Op basis van de pilots uit voorgaande jaren zijn voorbeeldtoetsen samengesteld, hiermee kan om inzicht worden gekregen in de inhoud van de rekentoets vo.