Nieuws
7 oktober 2013
Brochure (CvE) rekentoets vo 2014
De brochure Kaders rekentoets VO 2014 regels en informatie’ is beschikbaar. Dit schooljaar is de rekentoets ingevoerd als verplicht onderdeel van het eindexamen. Informatie daarover en de kaders en regels waar scholen zich aan dienen te houden staan in deze brochure beschreven.
3 oktober 2013
Voortgangsrapportage taal en rekenen
In de voortgangsrapportage van de bewindslieden van OCW geven zij aan wat de stand van zaken is van de implementatie van de referentieniveaus taal en rekenen. Tevens benoemen zij knelpunten en kondigen maatregelen aan ter verbetering van het invoeringsproces.
25 september 2013
Lezen in het mbo
Op woensdagmiddag 25 september 2013 organiseert de Stichting Lezen i.s.m. het ITTA een studiemiddag over lezen in het mbo. Na enkele plenaire lezingen volgen een aantal workshops. De middag staat in het tekenen van het belang van lezen.
25 september 2013
Over de volle breedte
De geluiden dat een te eenzijdige gerichtheid op de basisvaardigheden in po ten koste zou gaan de andere vak- en vormingsgebieden blijken niet te kloppen zo blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie.
24 september 2013
Centraal ontwikkelde examens mbo: Nederlandse taal, rekenen en Engels
De brochure met algemene informatie over de centraal ontwikkelde examens Nederlands, rekenen en Engels is gereed.
24 september 2013
Pilot Diataal po
U kunt nu (gratis) kennismaken met Diataal door deel te nemen aan het ankeronderzoek Referentieniveaus Taal en Rekenen.
6 september 2013
Diagnostische tussentijdse toets vo
De sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen is tegen de Diagnostische tussentijdse toets, en stuurde de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer een brief waarin ze hun bezwaren uiteenzetten.
17 juli 2013
Centrale eindtoets po pas in 2015 verplicht
De centrale eindtoets wordt op zijn vroegst pas in het schooljaar 2014-2015 verplicht voor alle basisschoolleerlingen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer.
26 juni 2013
Wetsvoorstel diagnostische toets onderbouw
Vanaf schooljaar 2015-2016 krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van de onderbouw een diagnostische toets in het Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. De toets wordt afgenomen op het vmbo, havo en het vwo.
14 juni 2013
Eerste Kamer deelt zorgen eindtoets po
De Eerste Kamer is kritisch over het wetsvoorstel centrale eindtoets po. Met name de coalitiepartijen delen de zorgen van de VO-raad over de late toetsafname in april/mei.