Primair onderwijs
Stapsgewijs invoeren van Rekenboog.zml
De handreiking beschrijft de achtergrond van het project Rekenboog.zml en biedt informatie over de bijbehorende leerlijnen rekenen voor zml en het lesmateriaal.
undefined

Rekenspelletjes voor kleuters: stimuleren van de rekenontwikkeling van jonge kinderen
De publicatie bevat 25 spelbeschrijvingen die de rekenontwikkeling van jongere kinderen stimuleert, met name op het gebied van rekenen, spel en executieve vaardigheden.
undefined

Rekenboog.nl
Website met reken-wiskundelessen voor zeer moeilijk lerenden.
rekenboog.jp.JPG

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F
De voorliggende checklist helpt intern begeleiders (en leraren) om een zorgvuldige afweging te maken bij de keus om het 1S-rekenniveau los te laten en te werken naar niveau 1F.
verantwoordkiezen1f.jpg

Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen
Publicatie met een beschrijving van hoe de gebruikers van de rekenmethode De wereld in getallen met hun hun leerlingen kunnen werken naar het voor hen hoogst haalbare rekenniveau.
werkennaar1f-wig.jpg

Kinderen onderzoeken snelheid
Beschrijving van een lessenserie over snelheid beschreven voor groep 7 en 8 van de basisschool. 
snelheid.jpg

Resultaat met rekenen
Boek met praktische tips en handvatten die laten zien hoe u tijdens de rekenles het maximale uit leerlingen haalt.
resultaatrekenen.jpg

De toekomst telt
Rapport met centrale vraag wat relevante, toekomstgerichte reken- en wiskundedoelen zijn voor leerlingen van 4 tot 14/15 jaar in het funderend onderwijs.
toekomsttelt.jpg

Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S
 Nadere toelichting met voorbeelden van het beschreven referentiekader rekenen voor 1F en 1S.
concretisering.jpg

Rondje Rekenspel voor beter getalbegrip
Pakket rekenspellen, waarin kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van getalbegrip in samenhang aan de orde komen.
rondjerekenspel.JPG

Protocol ernstige RekenenWiskunde-problemen en dyscalculie
Landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.
protocolernstig.gif

Rekendoelen voor kleutergroepen
Schematisch overzicht  van de rekendoelen van begin basisschool en eind groep 2.
rekendoelenjong.jpg

Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs
Verslag van een onderzoek naar opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde in het basisonderwijs.
opbrengstgerichtwerkenpo.jpg

Als kleuters leren tellen
Map met achtergrondinformatie over tellen en getalbegrip over het voeren van peilingsgesprekjes met jonge kinderen.
kleuterstellen.jpg

Reken beter
Website met per dag verschillende rekenopgaven voor niveau 1F en 1S.
rekenbeter.jpg

Meten met maten
Set van twee posters, die via beeld inzichtelijk maken met welke maten gemeten moet worden.
metenmetmaten.jpg

Ouders: Thuis in leeropbrengsten taal en rekenen
Brochure voor ouders met handreikingen om zicht te krijgen op leeropbrengsten op het gebied van taal en rekenen.
ouders.jpg

Informatiekrant Referentieniveaus taal en rekenen
Informatiekrant voor po met de huidige stand van zaken omtrent de referentieniveaus taal en rekenen (oktober 2010).
infokrant-referentieniveaus.JPG

Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs
Publicatie over het omgaan met verschillen in het rekenonderwijs.
effectiefomgaan.jpg

Fundamentele doelen Rekenen-Wiskunde
Publicatie met een concretisering van het fundamenteel niveau 1F van de referentieniveaus.
fundamenteledoelen,jpg.JPG

Omgaan met verschillen vanuit een leerplankundig perspectief
Rapport  waarin vanuit actuele schoolpraktijken drie gemeenschappelijke spanningsvelden aangegeven die spelen bij het omgaan met verschillen bij rekenen-wiskunde. 
omgaanmetverschillen.jpg

Hulpprogramma rekenen-wiskunde groep 7/8
Materiaal met een aangepast programma ontwikkeld voor zwakke rekenaars in de bovenbouw van het primair onderwijs. 
placeholder-pub-tr.jpg

Gecijferdheid in beeld
Boek dat de lezer op weg helpt om zich een beeld te vormen van gecijferdheid.
gecijferdheidinbeeld.jpg

Digitaal bronnenboek voor onderwijsadviseurs
Verschillende materialen zijn samengebracht in een digitaal bronnenboek voor onderwijs-adviseurs die rekenonderwijs binnen de school en de klas begeleiden.
placeholder-pub-tr.jpg

De leraar als regisseur
Publicatie over opbrengstgericht rekenonderwijs bij de invoering van de referentieniveaus in po en vo onderwijs
leraarregisseur.jpg