Toetsing po/so

Overzicht invoering toetsing referentieniveaus 1F en 1S

Schooljaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht
2013-2016 Aanpassing van de toets aan referentieniveaus
Toetsen worden aangepast aan de referentieniveaus. Dit gebeurt op basis van het advies van de toetswijzercommissies. Het afnamemoment van de eindtoets wordt verplaatst van begin februari naar de periode half april – half mei.

Overzicht toetsen voor verschillende referentieniveaus
2014-2015 Invoer verplichte centrale eindtoets en lovs voor taal en rekenen/wiskunde in het primair onderwijs.

Scholen mogen kiezen tussen een aantal goedgekeurde toetsen. 

Scholen hoeven niet te betalen voor deze eindtoets.

Overgang van de bestaande eindtoets naar een eindtoets die volledig rapporteert over de vorderingen van leerlingen op de referentieniveaus.
Referentieniveaus worden betrokken bij beoordeling van leerresultaten door inspectie.

Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs en de eindtoets is het tweede gegeven. Basisscholen moeten vóór 1 maart een definitief schriftelijk schooladvies geven aan elke leerling en sturen dit door naar de gekozen middelbare school van de leerling.

Alle basisschool leerlingen uit groep 8 moeten een eindtoets maken. De eindtoets test de kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool.
Leerlingen die na groep 7 de basisschool verlaten mogen de toets in groep 7 maken.

De door de overheid goedgekeurde toetsen laat het ministerie in ieder geval voor een periode van vier jaar toe.

De voorwaarden waaraan de eindtoets moet voldoen staan beschreven in het Toetsbesluit PO.
Daarnaast is er toetswijzer eindtoets PO met daarin de eisen voor de inhoud en vorm waaraan elke eindtoets moet voldoen. In het algemene deel staan inhoudelijke kwaliteitseisen voor alle eindtoetsen omschreven. Het specifieke deel van de toetswijzer eindtoets PO is alleen van toepassing op de centrale eindtoets. Het beschrijft de inhoud en de toetsingsvorm van de centrale eindtoets. Daarnaast beschrijft dit deel het niveau waarop getoetst wordt.

De volgende groepen leerlingen zijn niet verplicht om een eindtoets PO te maken:
1 Zeer moeilijk lerende leerlingen.
2 Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is.
3 Leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
Voor meer informatie over ontheffingen zie Beslisboom ontheffingsgronden (OCW).

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen. De eindtoetsen kunnen ook extra, niet verplichte onderdelen aanbieden.

Van alle door de overheid toegestane eindtoetsen zijn er aangepaste versies voor leerlingen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan een versie met grote letters voor slechtziende leerlingen of een versie met aanpassingen voor dyslectische leerlingen.

Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan op termijn ook de eindtoets afnemen. De komende jaren kunnen zij op vrijwillige basis deelnemen aan de toets.
2015-2016 Iedere eindtoets geeft de leerling en de school inzicht in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen.

Scholen mogen kiezen tussen een aantal goedgekeurde toetsen:

Data centrale eindtoets
De papieren versie wordt afgenomen op 19, 20 en 21 april.
De digitale afname vindt plaats tussen 15 en 29 april. Scholen kunnen zelf bepalen op welke van deze data zij de digitale versie afnemen. Het advies is om 3 achtereenvolgende dagen te kiezen. Maar het is ook mogelijk om de toets te spreiden over meer dagen.

Data IEP Eindtoets
De afname is op 19 en 20 april.

Data ROUTE 8
De afname is tussen 15 april en 15 mei. De school plant de datum zelf in in overleg met A-VISION (de toetsaanbieder).

Inschrijven voor een eindtoets is mogelijk van 1 december 2015 tot en met 31 januari 2016.

Klik hier voor informatie over toetsing po/so in relatie tot het domein taal.