Toetsing vwo

Overzicht invoering toetsing referentieniveau rekenen 3F

SchooljaarToetsingToelichtingBijzonderheden / Extra informatie
2010-2011Wet referentieniveaus van kracht
2013-2014Invoering rekentoets: alle eindexamenkandidaten moeten de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen afleggen. De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets.


2014-2015Rekenen vormt nog geen onderdeel van de slaag- / zakregeling. Het cijfer komt op een bijlage bij de cijferlijst bij het diploma.

Leerlingen die in (of na) 2016 examen afleggen mogen driemaal herkansen (4 kansen in totaal) waarvan ten minste één kans in het voorlaatste jaar.

2015-2016Rekentoets telt mee voor diplomering.

 

 

Leerlingen krijgen een cijfer voor de rekentoets.
Bij minder dan 5% extra gezakten is ten minste een 5 nodig.
Bij meer dan 5% extra gezakten is ten minste een 4 nodig.

Eerste afnameperiode
3F: 13 t/m 26 januari 2016

Tweede afnameperiode
3F: 16 t/m 30 maart 2016

Derde afnameperiode
3F: 30 mei t/m 10 juni 2016

Pilot rekentoets 3S
In maart 2016 is er voor 5de en 6de jaars vwo-leerlingen een mogelijkheid om deel te nemen aan een pilot ter voorbereiding op de invoering van de 3S-rekentoets. De 3S-toets kan naast de rekentoets 3F worden afgenomen, maar een leerling moet altijd de rekentoets 3F afleggen.
Een leerling die in 2016 examen aflegt mag zelf beslissen welk cijfer op de bijlage bij de cijferlijst wordt vermeld: het cijfer voor de 3F- of het cijfer voor de 3S-rekentoets. In alle gevallen wordt vermeld '3F'.

Afnameperiode 3S
16 t/m 30 maart 2016

Voor vwo leerlingen op een school die hen in het voorlaatste examenjaar (schooljaar 2014-2015) geen kans op het afleggen van de rekentoets hebben aangeboden is er een extra afname afname van de reguliere rekentoets 3F op 5 juli 2016.

De nieuwe syllabus rekenen van CvTE wordt van kracht op 1 oktober 2015. De rekentoetsen in het schooljaar 2015-2016 zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin een beperkt aantal onderwerpen uit de syllabus nog niet zullen worden getoetst. Zie voor details het bijbehorende servicedocument.


De informatiebrochure Kaders rekentoets VO 2016 van het CvTE geeft nadere informatie over de rekentoetsen van 2015/2016.

De pilot-rekentoets 3S is een extra kans naast de kansen op de rekentoets 3F.

2016-2017De rekentoets maakt onderdeel uit van de kernvakkenregel. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets mag een leerling niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5).
2017-2018Kernvakkenregeling is van kracht.

Er zijn drie afnameperiodes voor de rekentoets:

Eerste afnameperiode:
3F: 9 t/m 22 januari 2018
3ER: 18 en 19 januari 2018

Tweede afnameperiode:
3F, 3S: 6 t/m 19 maart 2018
3ER: 16 en 16 maart 2018

Derde afnameperiode: 
3F: 30 mei t/m 11 juni 2018
3ER: 7 en 8 juni 2018

Extra afnamedag (3F, 3S) voor vwo-examenkandidaten: 29 mei 2018

Rekenen maakt voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 30 mei t/m 11 juni ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.


Rekenen op Examenblad.nl

Examenblad.nl kent voor rekenen een eigen vakpagina.

kies: uitklapmenu onder 'algemeen'kies: rekenen
of:kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo'kies: rekenen 3F
of:kies: uitklapmenu onder 'tl', 'gl', 'kb' of 'bb'kies: rekenen 2F

Zoals voor alle informatie op Examenblad.nl, geldt ook voor rekenen: kies eerst de juiste jaarring.
Via het uitklapmenu onder ‘algemeen’ kunt u ook meer informatie vinden over de rekentoetsen.


Klik hier voor informatie over toetsing vwo in relatie tot het domein taal.