Uitwerkingen
Hieronder vindt u een overzicht van uitwerkingen van de referentieniveaus voor rekenen.
Er zijn voor de verschillende referentieniveaus en domeinen verschillende soorten uitwerkingen beschikbaar. De uitwerkingen zijn verschillend van aard: er zijn posters, websites, boekjes, etc. Soms beperken de uitwerkingen zich tot hoofdlijnen, soms zijn er leerlijnen en tussendoelen. Afhankelijk van uw wensen kunt u een product kiezen.
In de eerste kolom staat de naam van het product en de ontwikkelaar. Als het product beschikbaar is kunt u hier doorklikken naar het document (een site of publicatie). In de tweede kolom staat het doel van het product beschreven en in de laatste kolom voor wie het product bedoeld is.
Titel Doel Sector en doelgroep
Referentieniveaus uitgelegd (SLO) Geven (online) een eerste algemene indruk van wat er in de referentieniveaus staat. Het gaat om alle niveaus en domeinen. Iedereen die een beeld van de referentieniveaus wil krijgen.
Referentieniveaus verbeeld (APS)
Brengen de referentieniveaus op posters overzichtelijk in beeld. Hiermee kunt u bekend raken met de referentieniveaus. Het gaat om alle domeinen en niveaus. Po, vo, mbo: (wiskunde)leraren en intermediairen.

Voorbeelduitwerkingen (SLO)

Illustreren door taken en leerling-producten wat onder referentieniveaus wordt verstaan en hoe het niveau te bepalen is. Het gaat om alle niveaus en domeinen. Po, vo, mbo: leraren.
Concretisering referentieniveaus rekenen (SLO) Zijn uitwerkingen van de referentieniveaus voor rekenen voorzien van toelichtingen en voorbeelden. Het gaat om alle niveaus en domeinen. Po, vo, mbo: leraren.
Doelen voor het jonge kind (SLO) Handvat bieden (door beheersingsdoelen) om kinderen met succes in groep 3 te laten starten voor taal, rekenen en sociaal-emotioneel (voor het begin van de basisschool en voor eind groep 2). Uitgangspunt voor de doelen voor taal en rekenen zijn de referentieniveaus. Voor- en vroegschoolse educatie (pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf & leerkrachten groep 1 en 2)
Rekendoelen (SLO) Werken de referentieniveaus 1F en 1S (online) uit in voor de sector herkenbare leerlijnen en doelen. Rekenedoelen laat zien hoe je de referentieniveaus in de klas en school kunt gebruiken. Po: leraren.

Rekenlijn (FI/SLO/KPC)

Geven (online) een visuele weergave van leerlijnen rekenen voor leerlingen van 4 tot en met 14 jaar. Rekenlijn is opgebouwd vanuit de domeinen van de referentieniveaus en laten leerlijnen zien waarop ingezoomd kan worden voor details. Het gaat om alle domeinen van 1F, 1S, 2F en 2S. Po, vo: leraren, lerarenopleiding, rekencoördinatoren, rekenspecialisten en andere intermediairs.
Rekenvoort (NVvW) Rekenprogramma's voor leerlingen die geen wiskunde meer hebben in het vmbo en het havo. Vo: leerlingen zonder wiskunde in hun pakket.
Rekenwijzer AKA (APS/FI) Laat zien hoe met functioneel rekenen om te gaan. In het bijzonder hoe rekenvaardigheden aangebracht en onderhouden kunnen worden in AKA-opleidingen. Dit gebeurt in de verschillende contexten waarin de student leert en werkt. Het gaat om alle domeinen van 2F. Leraren aan AKA-opleidingen en andere niveau 1-opleidingen.
Voorbeelden van rekenbeleid op scholen (SLO) Filmbeelden die een indruk geven van concrete activiteiten op het gebied van rekenen. Vo: rekendocenten, rekenco√∂rdinatoren en schoolleiders