Links taal
Relevante verwijzingen naar webbronnen over het thema referentieniveaus taal.

Producten voor taalonderwijs

 • Leerlijnen Taal
  De website Leerlijnen Taal koppelt de referentieniveaus taal (niveaus 1F en 1S/2F) aan de tussendoelen en leerlijnen beginnende en gevorderde geletterdheid en mondelinge communicatie van het Expertisecentrum Nederlands. 
 • Opbrengstgericht werken aan spelling
  De website laat zien hoe uw school kan werken aan het versterken van de opbrengsten van het spellingonderwijs. U kunt de stappen achtereenvolgens bekijken of u kunt een quickscan van het spellingonderwijs op uw school invullen en daarna met de website aan de slag gaan.  

Organisaties of websites voor taalonderwijs

 • Expertisecentrum Nederlands
  Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan de verbetering van het taalonderwijs op de basisschool, met interactief taalonderwijs als uitgangspunt. Op deze website vindt u een overzicht van hun producten en diensten, kunt u lezen aan welke projecten op dit moment gewerkt wordt en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
 • LEONED
  Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) is een platform van en voor lerarenopleiders. De doelstelling is leraren in basis- en voortgezet onderwijs beter voor te bereiden op het werken in talig heterogene groepen. LEONED richt zich op verbetering van de curricula van de lerarenopleidingen.
 • Lezen voor de lijst
  De website is bedoeld voor docenten en leerlingen van het havo en vwo. De site biedt hulp bij de advisering, keuze en verwerking van de boeken die leerlingen voor hun leeslijst moeten lezen.
 • Taalunieversum
  Samenwerking tussen Nederland, Suriname en Vlaanderen bevordert de kwaliteit van het onderwijs. De activiteiten van de Taalunie strekken zich uit over diverse domeinen: de Nederlandse taal, onderwijs in en van het Nederlands binnen het taalgebied, Nederlands in de wereld en de Nederlandstalige literatuur.

Taal en rekenen

 • Taal en rekenen - Ministerie van OCW
  Het dossier taal en rekenen gaat vooral over de invoering van het referentiekader taal en rekenen in de verschillende onderwijssectoren (van primair onderwijs tot en met mbo).
 • Overgang po-vo 
  De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen die extra aandacht behoeven nog groter dan voor anderen. Om scholen, leerlingen en ouders bij deze overstap te helpen, is ‘Overgangpovo.nl' gemaakt.
 • Steunpunt taal en rekenen mbo 
  Het steunpunt taal en rekenen mbo ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs en speelt daarmee in op de invoering van de referentiekaders taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Steunpunt taal en rekenen vo
  Het Steunpunt taal en rekenen vo verzorgt via de website specifiek op het voortgezet onderwijs gericht informatie over de intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Het steunpunt werkt vraaggericht.