Primair onderwijs
BLIKSEM
BLIKSEM staat voor Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch én Motiverend, een aanpak voor begrijpend lezen voor groep 5 t/m 8.
bliksemkl.jpg

Technisch lezen in het basisonderwijs
Deze studie behandelt het domein technisch lezen. Het betreft hierbij het aanvankelijk technisch lezen in groep 3 en het voortgezet technisch lezen in groep 4 en daarna.
technischlezen.jpg

Risicokleuters helpen met lezen en spellen
Artikel van Anneke Smits - Opleidingen Speciale Onderwijszorg, Windesheim
placeholder-pub-tr.jpg 

Spelling op z'n best
In dit boek beschrijven de auteurs zeven bouwstenen voor effectief spellingonderwijs in het basisonderwijs.
spelling-op-zn-best.jpg

Onterecht overschat : doorlopende leerlijnen Taal en Molukse leerlingen.
Onderzoek van Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM) naar de taalvaardigheid van Molukse leerlingen.
onterecht-overschat.jpg

Slimme taal (vernieuwd)
Leerstofpakket bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool.
slimme-taal.jpg

Taalprikkelend werken in een doorgaande lijn
Van peutereducatie naar kleuteronderwijs : handleiding professionalisering taal en jonge kind. 
taalontwikkelend-werken.jpg

Ze kunnen niet meer spellen. "Kan de Taalunie er wat aan doen?"
Onderzoek van de Taalunie naar aanleiding van berichten in de media.
ze-kunnen-niet-meer-spellen.jpg

Op woordenjacht
Theoretische en praktische bundel voor leerkrachten groep 1-8 om de woordenschat van kinderen te verdiepen en verbreden.
Op-woordenjacht.jpg

Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek
Resultaten van de zesde literatuurstudie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO). 
mondelinge-taalvaardigheid-in-het-basisonderwijs.jpg

Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorging beschreven
Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging op de basisschool.
undefined

Vakken in samenhang
Een digi(bord)boek voor samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie.
vakken-in-samenhang.jpg

Fonemisch bewustzijn, werkmap voor leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool
Werkmap voor leerkrachten om gestructureerd en didactisch verantwoord te werken aan het fonemisch bewustzijn van leerlingen in groep 1 en 2.

fonemisch-bewustzijn.jpg

Taal 100 : opbrengstgericht interactief taalonderwijs op de basisschool
Het Taal100-boek bevat voor alle taaldomeinen beschrijvingen van wat er bekend is aan evidence-based didactiek en hoe u die didactiek inzet in de klas en daarbuiten. 
Taal100.jpg

Praten met volle mond
Boek met concrete praktijkvoorbeelden van de manier waarop een pedagogisch medewerker met rijk en correct taalgebruik de mondelinge taal van jonge kinderen kan stimuleren.
Pratenmetvollemond.jpg

Een nieuw curriculum voor lezen? : uw leerlingen met succes op weg naar lezen op 1F en 2F
Praktische beschrijving van het proces om te komen tot een doorlopende leerlijn voor taal, om leerlingen te brengen tot referentieniveau 1F en 2F, uitgewerkt voor het lezen van zakelijke teksten.
nieuw-curriculum-voor-lezen.jpg

Het onderwijs in het schrijven van teksten
Verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar het schrijven van teksten, ook wel stellen genoemd.
onderwijs-schrijven-teksten.JPG

Leerstoflijnen lezen beschreven
Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het leesonderwijs op de basisschool.
leerstoflijnen-lezen-beschreven.JPG

Omslag in taal
Publicatie waarin de Inspectie van het Onderwijs tien basisscholen portretteert, die hun taalonderwijs op een inspirerende manier hebben verbeterd.
omslag-in-taal.JPG

Taalbeschouwing, een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs
Resultaten van de vijfde literatuurstudie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO).
taalbeschouwing.JPG

Kennismaken met de referentieniveaus in po: 14 Vragen en antwoorden
De komst van referentieniveaus roept een aantal vragen op. Het Steunpunt Taal en Rekenen PO heeft de meest gestelde vragen met de antwoorden op een rijtje gezet.
kwalkaart1.JPG

Kennismaken met de referentieniveaus in po: suggesties voor bespreking in het team
Kwaliteitskaart met vier suggesties om de referentieniveaus met het schoolteam of met de teams van verschillende scholen van een bestuur te bespreken.
kwalkaartteam.JPG

Informatiekrant Referentieniveaus taal en rekenen
Informatiekrant voor po met de huidige stand van zaken omtrent de referentieniveaus taal en rekenen (oktober 2010).
infokrant-referentieniveaus.JPG

Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs: een inventarisatie van empirisch onderzoek
Een inventarisatie van empirisch onderzoek. Resultaten van de vierde literatuurstudie binnen het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO). 
woordenschatontwikkeling.jpg

Het benutten van taalkansen : voorbeelden uit drie peuterspeelzalen en drie basisscholen
Dit portrettenboek geeft een beeld van de taalpraktijk van drie peuterspeelzalen en de onderbouw van drie basisscholen in Enschede en 's-Hertogenbosch.
benuttenvantaalkansen.jpg

Leerstoflijnen schrijven beschreven
De publicatie bevat een uitwerking van doorlopende leerlijnen voor het schrijfonderwijs.
leerstoflijnen-schrijven-beschreven.jpg

Schrijven in het basisonderwijs
Rapportage over de resultaten van de eerste literatuurstudie binnen het project 'Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht': over het domein Schrijven.
schrijvenbasisonderwijs.JPG

Compacten van taal
Bewerkbare routeboekjes voor de grote taalmethoden.
placeholder-pub-tr.jpg

Spelling in het basisonderwijs
Rapportage over de resultaten van de derde literatuurstudie binnen het project 'Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht': over het domein Spelling.
spellinginhetbasisonderwijs.JPG

Niveaubeschrijving 1F in leerlingentaal
Niveaubeschrijving 1F, waarmee leerlingen zelf kunnen inschatten op welk niveau ze lezen.
placeholder-pub-tr.jpg

Meer en beter woorden leren
Publicatie waarin wordt ingegaan op de verschillen in woordenschatachterstanden bij leerlingen en hoe deze aan te pakken.
meerbeterwoorden.JPG

Hoezo dyslexie? : voorlichtingsfilms dyslexie (dvd)
Dvd met een drietal voorlichtingsfilms over dyslexie in het onderwijs.
hoezodyslexie.jpg

Leerlingen over dyslexie (dvd)
Dvd waarop leerlingen vertellen over hun dyslexie.
leerlingendyslexie.jpg

De school over de drempel! : aan de slag met referentieniveaus
De brochure bevat een stappenplan om de beleidsadviezen uit het rapport 'Over de drempels met taal' (2008) van de commissie Meijerink te vertalen naar de eigen schoolpraktijk. 
schooldrempeltaal.jpg

Taalrijk techniek
Het boek bevat twee uitwerkingen van projecten in de groepen 3 en 4 waarbij taalverwerving en techniek samengaan.
despeeltuincd.jpg

Een doorgaande leeslijn 3 tot 13-jarigen
De serie ondersteunt basisscholen bij het realiseren van een doorgaande lijn in het taal-leesonderwijs. De serie bestaat uit vijf delen, die gaan over de verschillende aspecten van het taal-leesonderwijs.
doorgaandeleeslijnset.jpg

Lezen in het basisonderwijs
Inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie. 
lezenbasisonderwijs.JPG

Taal maar dan anders! Een andere aanpak van taal op de basisschool
Het boek beschrijft hoe er aan taal wordt gewerkt vanuit een totaalvisie bij Wittering.nl, een vernieuwende school in Rosmalen.
taalmaardananders.jpg