Uitwerkingen
Overzicht van uitwerkingen van de referentieniveaus voor taal.
Er zijn voor de verschillende referentieniveaus en domeinen verschillende soorten uitwerkingen beschikbaar. De uitwerkingen zijn verschillend van aard: er zijn posters, websites, boekjes, etc. Soms beperken de uitwerkingen zich tot hoofdlijnen, soms zijn er leerlijnen en soms gaat het om voorbeeldlessen. Afhankelijk van uw wensen kunt u een product kiezen. 

In de eerste kolom staat de naam van het product en de ontwikkelaar. Als het product beschikbaar is kunt u hier doorklikken naar het document (een site of publicatie). In de tweede kolom staat het doel van het product beschreven en in de laatste kolom voor wie het product bedoeld is. 

Titel Doel Sector/doelgroep
Referentieniveaus uitgelegd (SLO) Geven (online) een eerste algemene indruk van wat er in de referentieniveaus staat. Het gaat om alle niveaus en domeinen. Iedereen die een eerste beeld van de referentieniveaus wil.
Referentieniveaus verbeeld
(APS)

 

 

Brengen de referentieniveaus op posters overzichtelijk in beeld. Hiermee kunt u bekend raken met de referentieniveaus. Het gaat om alle domeinen en niveaus. Po, vo, mbo: leraren en intermediairen.
Voorbeelduitwerkingen(SLO) Illustreren (online) door taken en leerling-producten wat onder referentieniveaus wordt verstaan en hoe te bepalen wat het niveau is. Het gaat om alle niveaus en domeinen. Po, vo, mbo: leraren.
Doelen voor het jonge kind (SLO) Handvat (pdf) bieden (door beheersingsdoelen) om kinderen met succes in groep 3 te laten starten voor taal, rekenen en sociaal-emotioneel (voor het begin van de basisschool en voor eind groep 2). Uitgangspunt voor de doelen voor taal en rekenen zijn de referentieniveaus. Voor- en vroegschoolse educatie (pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf & leerkrachten groep 1 en 2)

Website Leerlijnen (EN)

Koppelt bestaande tussendoelen en referentieniveaubeschrijvingen (online) aan elkaar. Brengt de taalontwikkelingslijnen van po-leerlingen in beeld. Het gaat om alle domeinen en de niveaus 1F en 1S. Po, leraren en intermediairen.
Leerstoflijnen beschreven (SLO)
Uitwerking (publicaties) referentieniveaus in inhoudelijke leerlijnen van groep 1 tot en met 8. Het gaat om alle domeinen en de niveaus 1F en 1S. Po, leraren en intermediairen.

Niveaubeschrijvingen in leerlingentaal (APS)

Uitwerking (pdf) referentieniveaus zodat leerlingen zelf kunnen inschatten op welk niveau leesteksten zitten en op welk niveau ze zelf functioneren.
Domein lezen, referentieniveaus 1F en 2F.
Po: leerlingen en leraren.
Concretisering referentieniveaus (SLO)

Deze publicaties bevatten voorbeelden van 1F, 2F, 3F of 4F met een toelichting waarom de opdracht, leerlingpresentatie en/of het schrijfproduct als treffend voorbeeld beoordeeld is en welke inzichten het werken met het referentiekader heeft opgeleverd. Vo: leraren.
Voorbeelden van taalbeleid op scholen (SLO) Filmbeelden die een indruk geven van concrete activiteiten op het gebied van taal. Vo: taaldocenten, taalco├Ârdinatoren en schoolleiders