Referentiekader
In dit onderdeel vindt u algemene informatie over het referentiekader: het waarom en het hoe van het invoeren van de referentieniveaus in het basis- en speciaal (basis)onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen. De informatie is breed en afgestemd op ‘wie er ook maar belangstelling heeft’.
Onder Wat betekent het voor mij is de informatie uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen. Meer op leraren afgestemd is de specifieke informatie in de onderdelen taal en rekenen, over onder meer uitwerkingen en toetsen die afgestemd zijn op de referentieniveaus.