Leraar
Het invoeren van de referentieniveaus taal en rekenen leidt tot toenemende aandacht voor deze vakken en voor de doorlopende leerlijn binnen die vakken. Inmiddels zijn er veel concrete veranderingen zichtbaar. Het implementatieproces wordt nauwgezet gevolgd en de hiermee verkregen informatie wordt vastgelegd in jaarlijkse voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer. Het werk is nog niet klaar, maar er is een goed fundament gelegd, aldus de bewindslieden. Het aantal taal- en rekenlessen neemt toe, er is meer aandacht voor taal- en rekenzwakke leerlingen en voor het meten van de vorderingen in taal- en rekenprestaties. De pilotresultaten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs maken tegelijkertijd duidelijk dat er nog stevige inspanningen nodig zijn om de leerlingen op de vereiste referentieniveaus te krijgen. Daarvoor is de inzet van alle onderwijssectoren nodig.
Met oog voor de risico’s op voortijdig schoolverlaten nemen de bewindspersonen verschillende maatregelen voor leerlingcohorten die binnen afzienbare termijn hun voortgezet onderwijs- of roc-opleiding afronden. Zo blijft de ambitie staan en krijgen scholen tegelijkertijd ruimte om hun taal- en rekenonderwijs goed neer te zetten. Onder verantwoordelijkheid van het CvE (College voor Examens) en in opdracht van het ministerie van OCW, wordt door Stichting Cito een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd onder de naam Referentiesets. Het is belangrijk dat de prestatie-eisen van dezelfde referentieniveaus in de toetsen en examens voor alle leerlingen in de verschillende schooltypen gelijk zijn, om de doorlopende leerlijn tussen schooltypen te realiseren. Meer informatie over de niveaus en de doorlopende toetslijn >>