Voortgezet onderwijs
Wat in examens en toetsen kan worden gevraagd, staat beschreven in examenprogramma’s. Door de referentiebeschrijvingen zijn de eisen voor Nederlandse taal en rekenen opnieuw vastgesteld en verwerkt in de examenprogramma’s voor 2014/2015. Bovendien krijgt het examen Nederlands voorafgaande aan 2014-2015 een stevige positie in de slaag-/zakregeling door de uitslag op dit vak zwaarder te laten meewegen. Dat laatste geldt vanaf 2012-2013 al voor het havo en het vwo en vanaf 2013-2014 voor het vmbo. Vraagt u de school naar de nieuwe slag-/zakregelingen gezien de ingewikkeldheid van deze materie.

Voor wiskunde/rekenen ligt dat nog gecompliceerder: niet alle leerlingen kiezen dat vak in hun pakket. Om te kunnen nagaan of leerlingen in het voortgezet onderwijs de basis van het rekenen goed beheersen, zullen alle leerlingen een rekentoets afleggen als zelfstandig deel van de eindexamens. Dat gebeurt met ingang van het schooljaar 2015-2016. Alle leerlingen mogen de toets, die digitaal wordt afgenomen, één keer over doen. De (deels) nieuwe examenbepalingen regelen dit, waaronder de uitslagregels. Als uw zoon of dochter in 2013-2014 of 2014-2015 examen doet komt het cijfer voor de rekentoets wel op een bijlage bij de cijferlijst, zodat het vervolgonderwijs weet waar zij/hij staat.

Om uw kind goed naar het eindniveau toe te leiden wordt tussentijds gepeild wat het al beheerst. Dit wordt o.a. gedaan met diagnostische toetsen die vanaf 2015-2016 aan het eind van de onderbouw gemaakt gaan worden.