Schoolleider/bestuurder

Een goede doorlopende leerlijn voor taal en rekenen van de voor- en vroegschoolse educatie, het primair en voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs tot en met het hoger onderwijs, dat is de essentie van het referentiekader taal en reken. Klik voor meer informatie over niveauopbouw en toetslijn
Het gaat er daarbij niet alleen om dat het taal- en rekenonderwijs binnen de sector op orde is, maar ook en vooral dat de aansluiting tussen de sectoren goed is. Het realiseren van doorlopende leerlijnen betekent dat het onderwijssysteem zó in elkaar moet zitten, dat er zowel in vakinhoudelijke, vakdidactische als in leer- en ontwikkelingspsychologische zin sprake is van een passende en logische ordening en opbouw van de leerstof. Dat is voor het grootste deel de verantwoordelijkheid van scholen en leerkrachten. Maar juist op het punt van de doorstroming en doorlopende leerlijnen ligt er een taak voor de overheid. Vandaar de wet 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'. Aanvullend is in januari 2012 een onderzoek gestart naar zogenaamde referentiesets. Dat wil zeggen dat bekeken wordt of alle inhouden, examens, toetsen in alle schoolsoorten met het oog op een doorlopende toetslijn op eenzelfde wijze geformuleerd zijn.

De Tweede Kamer en de onderwijsorganisaties hebben steeds aangedrongen op een zorgvuldig invoeringsproces. De voortgangsrapportage van december 2012 aan de Tweede Kamer over het invoeringsproces referentieniveaus geeft een overzicht van de implementatie per sector. Daarin kondigen de bewindslieden aan dat scholen en leerlingen meer tijd krijgen om zich voor te kunnen bereiden op de exameneisen voor taal en rekenen. Uit de resultaten van de afgenomen pilottoetsen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs blijkt dat veel leerlingen het gewenste niveau nog niet beheersen. Daarom is besloten dat de nieuwe (diploma-)eisen later van kracht worden. 

Ondersteuning 
Voor een succesvolle invoering van het referentiekader moeten leraren ermee leren werken. Zij gaan immers in de lespraktijk van alledag met de referentieniveaus aan de slag, om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren.
Indien u voor uw school een inleider of scholing zoekt, dan kunt u bij diverse onderwijsondersteunende instellingen terecht. Sommige instellingen zijn gespecialiseerd in taal of rekenen, anderen in een sector. Wat ze gemeen hebben is hun expertise van de referentieniveaus.