Referentiekader taal en rekenen
Basis van het wetsvoorstel vormt het referentiekader. Hierin staat beschreven wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, docenten en onderwijsprogramma’s in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Het (definitieve) referentiekader is gebaseerd op de adviezen van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen.

De bewindslieden van het ministerie van OCW hebben op basis van de uitkomsten van de veldraadpleging van de diverse raden een delegatie van de voormalige expertgroep gevraagd om enkele onderdelen van het referentiekader nader te bekijken. Dit rapport is in juli 2009 aan de staatssecretarissen van onderwijs aangeboden.


Wat de referentieniveaus voor taal en rekenen zijn en hoe ze ingevoerd moeten worden in het primair en voortgezet onderwijs, is onderzocht door de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen in opdracht van het ministerie van OCW. Hun advies is vastgelegd in drie rapporten. Deze vormen de basis voor de definitieve referentieniveaus en de invoeringsstrategie.

  • Hoofdrapport 'Over de drempels met taal en rekenen' (januari 2008)
    Het hoofdrapport bevat een verkorte versie van de referentiebeschrijvingen van taal en rekenen. Ook belicht het rapport de achtergronden bij het onderzoek
  • Rekenrapport 'Over de drempels met rekenen' (januari 2008)
    In het Rekenrapport worden in referentieniveaus de basiskennis en basisvaardigheden beschreven die leerlingen nodig hebben om succesvol het onderwijs te kunnen doorlopen. De bescheven periode start met het einde van het basisonderwijs en eindigt met het einde van het voortgezet onderwijs.
  • Taalrapport 'Over de drempels met taal' (januari 2008)
    In het Taalrapport worden in referentieniveaus de basiskennis en basisvaardigheden beschreven die leerlingen nodig hebben om succesvol het onderwijs te kunnen doorlopen. De bescheven periode start met het einde van het basisonderwijs en eindigt met het einde van het voortgezet onderwijs. 

Adviezen sectorraden

De sectororganisaties presenteerden eind 2008 hun adviezen over referentieniveaus voor taal en rekenen aan de toenmalige staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt.