Scholing/ondersteuning

Voor een succesvolle invoering van; het referentiekader moeten leraren ermee leren werken. Zij gaan immers in de lespraktijk van alledag met de referentieniveaus aan de slag, om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Ook de prestaties van leerlingen zijn nog steeds goed, maar in vergelijking met andere landen dalen die resultaten wel. Omdat de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel bepaald wordt door de leraar neemt de overheid maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. In het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’ staan voorstellen voor een betere beloning, een sterkere positie van de leraar en een professioneler personeelsbeleid binnen de school. De gemaakte afspraken over het uit te voeren actieplan staan in het Convenant Actieplan LeerKracht van Nederland:

Actieplan Leraar 2020
In het Actieplan Leraar 2020 staan beleidsvoornemens om de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders te verbeteren. Met daarbij aandacht voor het waarderen en belonen van kwaliteit en op het aanspreken van scholen en leraren die achterblijven in prestaties. In het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015 hebben de overheid en de Onderwijscoöperatie de gezamenlijke ambitie uitgesproken om te komen tot versterking van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
Voor 2013 is voor versterking van de kwaliteit van leraren en schoolleiders een extra bedrag van € 75 miljoen beschikbaar.

Lerarenbeurs en promotiebeurs
Goede leraren zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de resultaten van leerlingen. Om het onderwijs te verbeteren kunnen leraren bijvoorbeeld een lerarenbeurs of een promotiebeurs aanvragen.

Nascholing taal en rekenen
Op verzoek van het ministerie van OCW is er een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de nascholing van leraren op het gebied van taal en rekenen. De vraag was is of er aanvullende (stimulerende) maatregelen nodig zijn voor nascholing om de doelstellingen van het beleid te kunnen realiseren. De beelden over nascholingsaanbod van taal en rekenen staan in dit rapport beschreven. 

Scholing specifiek voor het domein taal of het domein rekenen
Kijk voor informatie over initiatieven die specifiek zijn gericht op het domein taal of op het domein rekenen op:


Marc van Zanten, docent pabo, over aandacht voor de kernvakken (o.a. Nederlandse taal en rekenen/wiskunde) op de pabo 

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.