Financiën
Voor het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs in het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs zijn gelden beschikbaar die in het AOB-actieplan “Onderwijs in de top vijf, niet op nul” door de leden in de top drie van beste investeringen van het kabinet Rutte zijn beoordeeld.
Over een periode van vier jaar wordt in het hele onderwijs ruim 115 miljoen euro extra geïnvesteerd. Daarna wordt een relatief beperkte structurele investering van 15 euro miljoen per jaar voorzien.

In het kader van de Kwaliteitsagenda PO is ongeveer 20 miljoen euro per jaar gericht op taal- en rekenverbetertrajecten en voor het SO bedraagt de inzet hiervoor ruim 6 miljoen euro per jaar. Ook het project ‘School aan Zet’ dat begin 2012 van start is gegaan trekt gelden uit voor de kernvakken, waaronder taal en rekenen.

Vanuit de Kwaliteitsagenda VO is een extra investering van 200 euro miljoen gedaan waarbij scholen verplicht zijn een deel hiervan in te zetten voor het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Via de Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs was voor 2013 € 130 miljoen beschikbaar gesteld voor de gehele sector. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten een extra financiële impuls van jaarlijks € 18 miljoen te geven aan de professionalisering van schoolleiders. Dit bedrag wordt via de prestatiebox beschikbaar gesteld aan de scholen, waarmee het bedrag per leerling bijna € 20 hoger uitvalt en uitkomt op € 146. Daarnaast ontvangen scholen €100 per leerling in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het vwo gericht op het ondersteunen van excellente en hoogbegaafde leerlingen.

In het middelbaar beroepsonderwijs ontvangen scholen tot en met 2013 jaarlijks ruim € 51 miljoen. Het is het voornemen om deze middelen vanaf 2014 onder te brengen in de prestatiebox. Daarnaast kunnen de in het regeerakkoord gereserveerde middelen voor intensivering in het middelbaar beroepsonderwijs, een bedrag van € 250 miljoen (gekoppeld aan de prestatieafspraken met instellingen), ook ingezet worden voor het onderwijs in de basisvaardigheden taal en rekenen.