Recent beleid

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker schrijven in de voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen die zij op 19 december 2012 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd dat het kabinet onverminderd vasthoudt aan de ambitie om jongeren beter in taal en rekenen te scholen. De bewindslieden geven daarbij aan het belangrijk te vinden dat de invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen zorgvuldig gebeurt. Uit de resultaten van de afgenomen pilottoetsen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs blijkt dat veel leerlingen het gewenste niveau nog niet beheersen. Daarom is besloten dat de nieuwe (diploma-)eisen later van kracht worden. Het gevoerde taal- en rekenbeleid moet niet leiden tot grote risico's op voortijdig schoolverlaten. Veel docenten, leerlingen en ouders maken zich nu zorgen dat leerlingen vanwege de invoering van de referentieniveaus in 2013-2014 hun diploma niet kunnen halen. Ook de organisaties van het onderwijs hebben de kamer in hun brief van 4 maart 2013 gevraagd nog meer aandacht te geven aan en meer tijd te nemen voor het implementatieproces. 

Tijdpad

Het tijdpad dat gevolgd wordt in het invoeringsproces is nu als volgt:

Primair onderwijs
2014-2015: Leerlingen in groep 8 maken voor het eerst een eindtoets waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre zij de referentieniveaus beheersen. Dat gebeurt door de centrale eindtoets die verplicht wordt aan het eind van de basisschool. Die toets wordt aangeboden op twee niveaus maar drie jaar na de wettelijke verplichting wordt deze vervangen door een adaptieve toets die meer tegemoet komt aan de verschillen tussen leerlingen.

Speciaal onderwijs
Als in het primair onderwijs maar een jaar later, namelijk in 2015-2016.

Voortgezet onderwijs
2013-2014: Invoering van de rekentoets. Rekenen vormt nog geen onderdeel van de uitslagregel, maar het cijfer komt wel op de resultatenlijst. De uitslagregel van het eindcijfer Nederlands voor vmbo wordt aangescherpt.

2014-2015: Afstemming van de examens Nederlands op de referentieniveaus.

2015-2016: Rekenen wordt onderdeel van de uitslagregel, zoals vastgelegd in het gewijzigde Examenbesluit VO (Staatsblad, jaargang 2012, nr. 217).
Leerlingen die in 2013-2014 of in 2014-2015 hun opleiding afronden, kunnen niet zakken vanwege een laag cijfer voor de rekentoets. Wel moeten zij een rekentoets afleggen en komt het cijfer voor de rekentoets op een bijlage bij de cijferlijst bij het diploma, zodat het vervolgonderwijs weet waar een leerling staat en de leerling wordt gestimuleerd om goed te presteren. De prestatie-eisen voor gl/tl zullen hoger zijn dan voor kb en voor kb weer hoger dan voor bb.
De brochure Kaders rekentoets vo 2014 van het College voor Examens informeert het voortgezet onderwijs over de pilotrekentoetsen van 2014 en welke stappen daarbij genomen moeten worden.
  1. Klik hier als uw school de rekentoets (en andere digitale examens) afneemt via ExamenTester.
  2. Klik hier als uw school meedoet aan de pilot met het afnameprogramma Facet.

Invoer van een diagnostische tussentijdse toets is voorzien vanaf schooljaar 2015-2016 en wordt afgenomen aan het eind van het tweede leerjaar in het vmbo en aan het eind van het derde leerjaar in havo en vwo.

Middelbaar beroepsonderwijs
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Mbo-4 Nederlands Pilots Centraal examen Centraal examen Centraal examen Centraal examen
Rekenen Pilots Pilots Centraal examen Centraal examen Centraal examen
Mbo-2 en Mbo-3 Nederlands Pilots Pilots Centraal examen Centraal examen Centraal examen
Rekenen Pilots Pilots Pilots Centraal examen Centraal examen
Entreeopleiding Nederlands / rekenen Pilots In 2014 besluit over centrale examinering
  • Gedurende de pilotfase worden de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen met instellingsexamens geëxamineerd en worden de behaalde resultaten niet meegenomen bij de slaag-/zakbeslissing.
  • Vanaf 2013-2014 worden de behaalde resultaten toegevoegd aan het resultatenoverzicht bij het diploma.
  • Bij invoering van centrale examinering geldt de uitslagregel zoals die is vastgelegd in het gewijzigd Examen- en Kwalificatiebesluit WEB (Staatsblad, jaargang 2012, nr. 217).